REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FUNDACJI PODARUJ NADZIEJĘ

§ 1.

Nabywca może kontaktować się z FUNDACJĄ PODARUJ NADZIEJĘ za pośrednictwem:
a. poczty elektronicznej: sklep@podarujnadzieje.pl, www.podarujnadzieje.pl/sklep;
b. telefonicznie pod numerem infolinii: 787 742 002, 32 250 02 45,
(pon.- pt. w godz. 8:00 – 16:00), ceny połączeń są zgodne z taryfą operatora;
c. pocztą pod adres : Fundacja Podaruj Nadzieję, ul. Kotlarza 10B, 40-139 Katowice

 

§ 2.
Słowniczek

1. Kupującym – w sklepie internetowym FUNDACJI PODARUJ NADZIEJĘ, znajdującym się na stronie www.podarujnadzieje.pl/sklep może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, zwany dalej Nabywcą.
Sprzedającym – jest Fundacja Podaruj Nadzieję, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem 0000556729, Regon 361487927, NIP 634-28-39-507 z siedzibą przy ul. Kotlarza 10B, 40-139 Katowice. Nr konta ING Bank Śląski: 89 1050 1214 1000 0090 3078 7940 będąca właścicielem sklepu internetowego (www.podarujnadzieje.pl), zwana dalej FUNDACJĄ.
2. Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Towar – produkt rzecz ruchoma, która podlega sprzedaży.
4. Dni robocze ─ wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
5. Czas realizacji zamówienia ─ czas, w jakim Sklep Internetowy www.podarujnadzieje.pl/sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania z magazynu za pośrednictwem poczty lub kuriera, pod adres wskazany przez Klienta;
6. Baza Sklepu Internetowego ─ baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym www.podarujnadzieje.pl/sklep. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego www.podarujnadzieje.pl/sklep służące do realizacji składanych przez nich zamówień;
7. Koszyk ─ element Sklepu Internetowego www.podarujnadzieje.pl/sklep, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.
8. Firma kurierska – przewoźnik lub spedytor wykonujący usługę przewozu Towaru do Nabywcy który jest dostępny na stornie sklepu FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ.
9. Anulowanie zamówienia – oświadczenie o odstąpieniu od umowy, złożone przez jedną ze stron w sposób opisany w Regulaminie.
10. Użytkownik – zarejestrowany Nabywca posiadający konto w sklepie internetowym FUNDACJI PODARUJ NADZIEJĘ.
11. Serwis – sklep internetowy FUNDACJI PODARUJ NADZIEJĘ prowadzony pod adresem www.podarujnadzieje.pl/sklep
12. Regulamin – niniejszy Regulamin.
13. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Serwisu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę poprawianie i usuwanie danych osobowych, itp.
14. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

 

§ 3.
Warunki zawarcia i rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Wszystkie podane ceny produktów i usług oferowane przez sklep są cenami brutto.
2. Wszystkie Towary są objęte gwarancją producenta, a obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji realizowane są w siedzibie Fundacji.
3. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
4. Użytkownik może także dokonywać zakupów w sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
5. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
6. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
1. Imię i nazwisko,
2. Adres korespondencyjny (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
3. Numer telefonu.

7. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
1. Firmę,
2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
5. Numer telefonu.

8. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
9. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści::
1. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
2. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
3. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
4. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od FUNDACJI PODARUJ NADZIEJĘ oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu.

10. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
11. FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
12. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
13. FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,
2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika,
5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu, podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości,. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez FUNDACJĘ PODARUJ NADZIEJĘ zostanie przesłane na podany w koncie użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem konta użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej sklepu lub poprzez usunięcie konta użytkownika.
15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
16. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 7 dni.

 

§ 4.
Zamówienia

1. Zamówienie można złożyć dodając wybrane produkty do „Koszyka” i klikając przycisk „Przejdź do transportu”. Należy również podać informacje takie jak rodzaj płatności, rodzaj dostawy, adres dostawy oraz dane kontaktowe.
2. W przypadku wysyłki kurierskiej maksymalna kwota pobrania wynosi 18,00 PLN.
3. W celu sprawdzenia dostępności Towaru należy skontaktować się e-mailowo lub telefonicznie z obsługą sklepu FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ. Potwierdzenie jest dokonywane pocztą elektroniczną na podany przez Nabywcę adres. Obsługa sklepu określi przybliżony termin realizacji zamówienia, dostępność Towaru oraz przekaże inne informacje istotne dla zrealizowania zamówienia.
4. Z chwilą potwierdzenia przez pracownika sklepu FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ pocztą elektroniczną dostępności zamówionego Towaru, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Nabywcą a sklepem FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ. Automatyczne, mailowe potwierdzenie złożenia zamówienia nie jest potwierdzeniem dostępności zamówionego Towaru i nie może być traktowane jako zawarcie umowy sprzedaży.
5. W przypadku złożenia przez Nabywcę zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Nabywcę. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ Konsument prześle do FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.
6. W przypadku „nietypowego” Towaru, którego zamówienie wymaga sprowadzenia specjalnie na potrzeby konkretnego zamówienia, sklep FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ może zażądać od klienta wpłaty zaliczki w wysokości do 30% wartości zamawianego Towaru, o czym poinformuje Klienta przy zawarciu umowy sprzedaży. W przypadku, gdyby realizacja takiego zamówienia przedłużyła się powyżej 30 dni od dnia wpłaty zaliczki, Klient ma prawo zażądać jej zwrotu bez żadnych potrąceń. Również w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez którąkolwiek ze stron i bez względu na przyczynę wpłacona zaliczka zostanie zwrócona Konsumentowi. W przypadku zaistnienia konieczności wpłacenia przez Klienta zaliczki, Klient jest informowany uprzednio o tym fakcie i ma prawo zrezygnować z takiego zamówienia przed wniesieniem zaliczki.
7. Nabywca może anulować każde zamówienie od dnia zawarcia umowy do dnia jego dostawy poprzez wysłanie stosownej informacji za pomocą formularza kontaktowego. Anulowanie zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru.
8. W przypadku anulowania zamówienia (dotyczy wszystkich zamówień) po jego wysłaniu i jego nie odebraniu, Nabywca ponosi koszty dostawy Towaru i zwrotu do sklepu FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ, zgodne z kosztami zawartymi w zamówieniu.
9. W przypadku Anulowania zamówienia przez Konsumenta przed przyjęciem oferty przez FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ oferta przestaje wiązać.
10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany w zamówieniu adres e-mail, na który wysłany zostanie również dokument sprzedaży (paragon lub faktury) w formie pliku PDF.

 

§ 5.
Realizacja zamówień

1. Termin realizacji zamówienia wynika z treści umowy sprzedaży. Niemniej Sklep FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ, w porozumieniu z firmą kurierską, poinformuje Nabywcę o przybliżonym terminie dostawy.
2. Jeżeli Nabywca nie odbierze Towaru pomimo dwukrotnej próby jego dostarczenia, sklep FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ może anulować zamówienie w terminie 7 dnia od dnia drugiej, nieudanej próby dostarczenia Towaru.
3. Koszt dostawy określa cennik, który podawany jest po dodaniu Towarów do „koszyka”.
4. Transport przesyłki nie obejmuje montażu, podłączania urządzeń itp.
5. Termin realizacji zamówienia:
a. w przypadku Towarów dostępnych w sklepie FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ, zazwyczaj nie przekracza 3- 5 dni roboczych;
b. w przypadku Towarów aktualnie niedostępnych lub „nietypowych”, termin realizacji zamówienia może się wydłużyć do 30 dni;
c. w przypadku braku zamówionego Towaru u producenta, czas realizacji zamówienia może przekroczyć 30 dni.
1. Jeżeli ustalony termin realizacji zamówienia przekroczy 30 dni, Nabywca może anulować zamówienie przed dostarczeniem Towaru.
2. W wypadku braku Towaru u dostawcy, sklep FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, o czym poinformuje Nabywcę e-mailem wysłanym na podany przez Nabywcę adres, nie później 30 dni od dnia złożenia zamówienia.
3. Sklep FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ zastrzega, że w przypadku, gdy zamawiany Towar jest w danej chwili niedostępny, a jego cena przy następnej dostawie ulegnie zmianie, ma prawo do korekty ceny Towaru. Nabywca zostanie wtedy poinformowany i poproszony o akceptację zamówienia na nowych warunkach. Nabywcy przysługuje również prawo do anulowania zamówienia.
4. FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie produktu wynikające z indywidualnych ustawień parametrów komputera Nabywcy (kolory, jasność, kontrast, proporcje itp.).

 

§ 6.
Sposób i termin zapłaty

1. Przelew – przedpłata na konto bankowe, przed wysyłką Towaru, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Pobranie – płatność gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru.
3. Przelewy24.pl – płatność kartą płatniczą bądź e-przelewem w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

 

§ 7.
Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Nabywca będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
1. wiadomością e-mail, na adres : reklamacje@podarujnadzieje.pl w formie pisemnej, na adres Dział Internetowy – Reklamacje, ul. Kotlarza 10B, 40-139 Katowice
3. FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar należy dostarczyć na adres: Dział Reklamacji ul. ul. Kotlarza 10B, 40-139 Katowice.
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ w stanie nie zniszczonym.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

§ 8.
Gwarancje i reklamacje

1. FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.
2. Towar jest dostarczany przez firmę kurierską w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu, wraz z pełną dokumentacją, tj. dowodem zakupu i kartą gwarancyjną. Produkty oferowane w sklepie FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ posiadają kartę gwarancyjną producenta oraz instrukcję obsługi.
3. W razie niezgodności dostarczonego Towaru ze złożonym zamówieniem, Konsument powinien odmówić przyjęcia niezamawianego Towaru i niezwłocznie powiadomić o tym obsługę sklepu.
4. Nabywcy przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556.1-556.3 Kodeksu cywilnego
5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
1. Imię i nazwisko,
2. numer zamówienia
3. opis wady Towaru,
4. datę zakupu,
5. protokół szkody,
6. zdjęcia uszkodzenia towaru

6. W celu przyspieszenia i ułatwienia złożenia reklamacji można skorzystać ze specjalnie przygotowanego formularza reklamacyjnego. Nieskorzystanie z formularza nie wpływa negatywnie na prawa Konsumenta.
7. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
8. Zastosowanie się do ust. 5 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
9. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: reklamacje@podarujnadzieje.pl
10. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.
11. W przypadku reklamacji dotyczących uprawnień z gwarancji, należy kontaktować się z serwisem producenta, wyszczególnionym w karcie gwarancyjnej.
12. Konsument po odebraniu Towaru powinien go rozpakować (nie niszcząc opakowania, ani profili styropianowych) w celu sprawdzenia czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń itp.). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy sporządzić Protokół Szkody wraz z osobą dostarczającą paczkę i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
13. Zwrot Towaru w wyniku realizacji prawa do reklamacji odbywa się na koszt sklepu FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ. W przypadku uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń, itp.) powstałych po wydaniu Towaru sklep FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 8.
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
2. Fundacja informuje, że użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
3. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedający powiadomi zarejestrowanych Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
4. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego:
1. dostęp do Internetu;
2. komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 7 (lub nowszą), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub Safari, z włączoną obsługą języka JavaScript;
3. rozdzielczość ekranu minimum 800×600 pikseli, przy czym serwis zoptymalizowany jest dla rozdzielczości ekranowej 1024×768 pikseli;
4. aktywny interpretator JavaScript.

5. W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl
6. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Facebook