Projekty

Po pierwsze rodzina – rodzina najważniejszą komórką społeczeństwa

Głównym celem projektu „Rodzina najważniejszą komórką społeczeństwa” jest udzielenie wsparcia Rodzinie w jej codziennym funkcjonowaniu, w radzeniu sobie z trudnościami oraz pojawiającymi się problemami w życiu rodzinnym. Projekt zakłada przygotowanie filmów informacyjno-edukacyjno-promocyjnych nt. funkcjonowania organizacji/grup/instytucji formalnych i nieformalnych udzielających wsparcia rodzinie. O istnieniu i funkcjonowaniu ww. organizacji udzielających wsparcia rodzinom, wiele osób nie wie, mimo iż działają one „tuż obok”. Dzięki powstałym filmom nastąpi promocja tych miejsc.

 

Projekt pn. „Rodzina najważniejszą komórką społeczeństwa” dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina!”

 

Doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów pn. „Cyfrowe Kluby Seniora”

Fundacja Podaruj Nadzieję dostała dotację ze środków Budżetu Państwa na realizację zadania publicznego mającego na celu doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów pn. „Cyfrowe Kluby Seniora”.
Efektem zadania będzie zakup 5 laptopów przeznaczonych do realizacji zadań statutowych dla seniorów w tym organizacji szkoleń i warsztatów komputerowych.
Zakup laptopów przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia kompetencji cyfrowych seniorów, które będą nabywać lub udoskonalać na zajęciach organizowanych przez Fundację. Dodatkowo przyczyni się do zwiększenia potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego Fundacji. Pozwoli na zwiększenie realizacji działań dla seniorów w ramach działalności statutowej.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Europejski Budżet Obywatelski

W ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego realizujemy zadanie publiczne mające na celu wsparcie kształcenia ustawicznego mieszkańców Województwa  Opolskiego, w ramach którego zostanie przeszkolonych 70 osób, docelowo studentów kierunków medycznych, którzy w trakcie realizacji zadania nabędą umiejętności praktycznego wykorzystanie zdobytej dotychczas wiedzy, dzięki ćwiczeniom na praktycznych symulatorach wysokiej i średniej  wierności. Tematyka szkoleń obejmuje: podstawy anatomii i fizjologii krążenia wieńcowego, zastawek serca oraz podstawy zabiegów naczyniowych oraz zabiegów implementacji zastawek. Realizacja tego zadania będzie miała istotny wpływ na uzupełninie teoretycznej wiedzy zdobywanej  przez studentów kierunków medycznych, co jednocześnie przyczyni się do wzrostu ich kompetencji oraz konkurencyjności.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020, ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Opolskiego. Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPOP.09.04.00-16-0001/20 pn. „Wsparcie    kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”.

Punkt poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców miasta Katowice znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej..

Jako Fundacja z sukcesem realizujemy rożnego rodzaju zadania publiczne skupiające się na pomocy rodzinie oraz inne adresowane do rożnych grup wiekowych. Od pięciu lat jesteśmy realizatorami zadania publicznego pt.: „Prowadzenie punktu poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców miasta Katowice znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”. Zaczynając te działania w 2018 roku, chcieliśmy profesjonalnie wspierać rodziny/osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. W ramach tego zadania  mieszkańcy miasta Katowice objęci są poradnictwem psychologicznym – realizowanym poprzez proces diagnozowania, psychoedukacji i wsparcia o charakterze terapeutycznym oraz poradnictwem rodzinnym obejmującym problemy funkcjonowania rodziny, w tym rodzin z problemami opieki nad osobą/osobami niepełnosprawnymi a także wymagających terapii rodzinnej.

Zadanie pn. „Prowadzenie punktu poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców miasta Katowice znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”  współfinansowane z budżetu miasta Katowice

Czas na życie po 60+

„Czas na życie po 60+” 2021r. w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Poprzez ten projekt przyczyniliśmy się do zwiększenia poziomu wiedzy i aktywności uczestników w zakresie społeczeństwa obywatelskiego. Jego realizacja  pozwoliła na rozwiązanie problemów społeczności lokalnej a także spowodowała znaczny  wzrostu świadomości seniorów na ww. tematy.

Obecnie  jesteśmy oferentami dwóch projektów, mających na celu realizację zadań publicznych.

Program pn.: „Aktywni +” finansowany z budżetu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej”.

Projekt pod nazwą „Czas na życie po 60+” współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021”          

Działajmy razem

Naszą pomoc kierujemy także do młodzieży, stąd realizacja projektu „Działajmy razem” 2020 r. współfinansowanego ze środków EFS, która pozwoliła  zaktywizować grupę 40 osób do 25 roku życia. Biorąca w nim udział młodzież  wymieniła swoje doświadczenia, a także nawiązała kooperację co doprowadziło do zaistnienia efektu synergii rezultatów. Projekt osiągnął zakładane cele takie jak: wzrost zaangażowania młodzieży w aktywność lokalną, czy też spowodował wzrost wiedzy z zakresu wyznaczania i prowadzenia dialogu obywatelskiego.                   

Działania naszej Fundacji obejmują także seniorów. To właśnie dla Nich powstały takie projekty jak:

Projekt pn.” Działajmy razem” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020”

Działania naszej Fundacji obejmują także seniorów. To właśnie dla Nich powstały takie projekty jak:

Czas Aktywnego Seniora

„Czas Aktywnego Seniora” 2019 r. w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W wyniku dobrze zdiagnozowanych potrzeb oraz profesjonalnie zaplanowanych i zrealizowanych działań zrealizowano projekt w 100 %, co  przyczyniło się do zwiększenia poziomu wiedzy i aktywności jego uczestników w zakresie partycypacji obywatelskiej na rzecz aktywnego włączania się w politykę lokalną i regionalną.

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”

Facebook