Projekty

Punkt poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców miasta Katowice znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej..

Jako Fundacja z sukcesem realizujemy rożnego rodzaju zadania publiczne skupiające się na pomocy rodzinie oraz inne adresowane do rożnych grup wiekowych. Od pięciu lat jesteśmy realizatorami zadania publicznego pt.: „Prowadzenie punktu poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców miasta Katowice znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”. Zaczynając te działania w 2018 roku, chcieliśmy profesjonalnie wspierać rodziny/osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. W ramach tego zadania  mieszkańcy miasta Katowice objęci są poradnictwem psychologicznym – realizowanym poprzez proces diagnozowania, psychoedukacji i wsparcia o charakterze terapeutycznym oraz poradnictwem rodzinnym obejmującym problemy funkcjonowania rodziny, w tym rodzin z problemami opieki nad osobą/osobami niepełnosprawnymi a także wymagających terapii rodzinnej.

Projekt "Działajmy razem"

Działajmy razem

 Naszą pomoc kierujemy także do młodzieży, stąd realizacja projektu „Działajmy razem” 2020 r. współfinansowanego ze środków EFS, która pozwoliła zaktywizować grupę 40 osób do 25 roku życia. Biorąca w nim udział młodzież wymieniła swoje doświadczenia, a także nawiązała kooperację co doprowadziło do zaistnienia efektu synergii rezultatów. Projekt osiągnął zakładane cele takie jak: wzrost zaangażowania młodzieży w aktywność lokalną, czy też spowodował wzrost wiedzy z zakresu wyznaczania i prowadzenia dialogu obywatelskiego.

Działania naszej Fundacji obejmują także seniorów. To właśnie dla Nich powstały takie projekty jak:

Czas Aktywnego Seniora

„Czas Aktywnego Seniora” 2019 r. w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W wyniku dobrze zdiagnozowanych potrzeb oraz profesjonalnie zaplanowanych i zrealizowanych działań zrealizowano projekt w 100 %, co  przyczyniło się do zwiększenia poziomu wiedzy i aktywności jego uczestników w zakresie partycypacji obywatelskiej na rzecz aktywnego włączania się w politykę lokalną i regionalną.

Czas na życie po 60+

„Czas na życie po 60+” 2021r. w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Poprzez ten projekt przyczyniliśmy się do zwiększenia poziomu wiedzy i aktywności uczestników w zakresie społeczeństwa obywatelskiego. Jego realizacja  pozwoliła na rozwiązanie problemów społeczności lokalnej a także spowodowała znaczny  wzrostu świadomości seniorów na ww. tematy.

Aktywni obywatele to zasób i siła lokalnych działań

„Aktywni obywatele to zasób i siła lokalnych działań” w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na Lata 2021-2030 NOWEFIO – Edycja 2022. Ten dedykowany seniorom projekt  ma na celu zwiększenie zaangażowania tej grupy  w aktywności społeczne oraz podniesienie kompetencji członków rad senioralnych, a jego rezultatem ma być zwiększenie obecności organizacji obywatelskich w życiu publicznym poprzez działania wspierające dialog społeczny.

Europejski Budżet Obywatelski

 W ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego realizujemy zadanie publiczne mające na celu wsparcie kształcenia ustawicznego mieszkańców Województwa  Opolskiego, w ramach którego zostanie przeszkolonych 70 osób, docelowo studentów kierunków medycznych, którzy w trakcie realizacji zadania nabędą umiejętności praktycznego wykorzystanie zdobytej dotychczas wiedzy, dzięki ćwiczeniom na praktycznych symulatorach wysokiej i średniej  wierności. Tematyka szkoleń obejmuje: podstawy anatomii i fizjologii krążenia wieńcowego, zastawek serca oraz podstawy zabiegów naczyniowych oraz zabiegów implementacji zastawek. Realizacja tego zadania będzie miała istotny wpływ na uzupełnienie teoretycznej wiedzy zdobywanej  przez studentów kierunków medycznych, co jednocześnie przyczyni się do wzrostu ich kompetencji oraz konkurencyjności.

Facebook