Czas na życie po 60+

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poddanie seniorów profesjonalnym i kompleksowym badaniom:

ProfiCompetenceTest (diagnoza profilu osobowości) osób z wieku 60+ z woj. śląskiego a następnie wyposażenie ich w kompleksową wiedzę za pomocą zwalidowanych i indywidualizowanych narzędzi.

Projekt przewiduje wsparcie uczestników zgodnymi i wzajemnie się przenikającymi działaniami z zakresu innowacji społecznych ( od diagnozy przez szkolenia po certyfikacje).

Uczestnicy projektu: seniorzy (wyłącznie osoby 60+) z 10 środowisk seniorskich woj. Śląskiego, działający na rzecz swoich Środowisk lokalnych. Termin realizacji: 01.10.2021 – 31.12.2021

Planowane działania:

W ramach projektu przewiduje się wsparcie seniorów działaniami, które mają aktywizować ww. grupę, które zostały tak dobrane, by były wzajemnie wobec siebie komplementarne tworząc jednocześnie logiczną i spójną całość.

Przewiduje się realizację następujących działań:

  1. Szkolenie ,,Koordynator Inicjatyw obywatelskich’’ KIO dla 40 przedstawicieli (4 z 10 Środowisk), działających na rzecz swoich środowisk zrzeszonych m.in.: w Radach Seniorów, UTW, SEIR, KS i innych tego typu organizacjach działających na rzecz seniorów.
  2. Szkoła Inicjatyw Obywatelskich (SIO) w jej ramach odbędą się dwa działania: – utworzenie i obsługa ,,Skrzynek Obywatelskich’’- w 10 gminach Warsztaty ,, Warsztaty Zaangażowanego Obywatela’’- WZO dla 10 grup gminnych po 16 osób/gminnie, łącznie 160 osób
  3. Organizacja Konferencji ,, Zaangażowany Senior w każdej gminie’’

Opisane działania przyczynią się do zwiększenia poziomu wiedzy i aktywności uczestników projektu w zakresie społeczeństwa obywatelskiego oraz pozwolą na rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej a także przyczynią się do wzrostu Świadomości nt. znaczenia tej aktywności.

Budżet projektu : 68 250.00 zł w tym kwota z dotacji 60 000.00 zł oraz wkład własny 8 250.00 zł

 

Komentowanie wyłączone.

Facebook